Dagordning 2021

Dagordning Göta Segelsällskaps årsmöte 2020

1. Parentation

2. Årsmötets öppnande samt val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Fastställande av röstlängd för mötet

4. Fråga om mötet är kallat på rätt sätt

5. Fastställande av dagordning

6. Val av protokolljusterare och rösträknare

7. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret

8, Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

10. Fastställande av verksamhetsplan, budget, arvoden och avgifter för nya verksamhetsåret

11. Val till styrelse, kommittéer och övriga ledamöter

12. Val av revisorer

13. Val av valberedning

14. Motion om rutiner för sjö- och torrsättning

15. Proposition om beslut för återuppbyggnad av Röda Mastskjulet

16. Proposition om utnämning av hedersmedlem

17. Övriga frågor