Dagordning 2021

Dagordning Göta Segelsällskaps årsmöte 2020

Parentation 

Årsmötets öppnande samt val av ordförande och sekreterare för mötet

Fastställande av röstlängd för mötet

Fråga om mötet är kallat på rätt sätt

Fastställande av dagordning

Val av protokolljusterare och rösträknare

Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret

Revisorernas berättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Fastställande av verksamhetsplan, budget, arvoden och avgifter för nya verksamhetsåret

Val till styrelse, kommittéer och övriga ledamöter

Val av revisorer  

Val av valberedning 

Mottion om rutiner för sjö- och torrsättning

Proposition om utnämning av hedersmedlem

Övriga frågor