revision

Revisionsberättelse för Göta Segelsällskap (Org.nr 802001-3085)

Vi har granskat årsbokslut, räkenskaperna, och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2020. Granskningen har utförts enligt god revisionssed.
Det är styrelsen som har ansvar för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om räkenskaperna på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att vi genomfört revisionen med hög men inte absolut säkerhet. Vi har försäkrat oss om att materialet inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan,
Årsbokslutet har upprättats enligt god redovisnings- och föreningssed.
Vi tillstyrker, att resultat- och balansräkning fastställes
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020

Stockholm Lars Berglund
10 Maj 2021
Olof Nordin