hedersmedlem

Proposition om hedersmedlem
Lars Nordlund och Jan Söderberg förslås utses till hedersmedlemmar för sitt utomordentliga arbete i Varvskommitten.
Eva Bjelksjö och Maivor Bergau förseslås utses till hedersmedlemmar för förtjänstfullt och mångårigt arbete med att uppvakta sällskapets jubilarer.