Information om utfasning av båtbottenfärger

Båtbottenfärger som bekämpar påväxt på biologisk och kemikalisk väg är skadliga för miljön. Regleringen avseende användning av dessa har därför succesivt skärpts. Mot den bakgrunden har reglerna mot dem successivt skärpts. Sedan 1989 får inga fartyg målas med färg som innehåller tenn och redan 1999 förbjöds kopparfärger på fritidsbåtar i Östersjön. På västkusten är färger med koppar fortfarande tillåtna, men Kemikalieinspektionens mål är ett totalförbud mot giftiga bottenfärger i Sverige.

För oss som har sin båtplats i Mälaren finns det inga godkända båtbottenfärger. Vilka som får användas söder om Örskär på ostkusten framgår av Kemikalieinspektionens hemsida. Användningsvillkoret huvudsaklig förtöjningsplats avser den egna fasta båtplatsen. I de fall båtägaren förfogar över flera båtplatser är det inte tillåtet att använda båtbottenfärger om en eller flera av dessa är belägna i Mälaren. Användarvillkoret omfattar dock inte ”tillfällig vistelse vid gästhamn, allmän brygga, varv eller liknande.” Om du är osäker på vad som gäller för just dig rekommenderar vi dig att ta kontakt med Carl Rönnow, Miljö- och hälsoskyddsinspektör på Miljöförvaltningen (telefon: 08-508 28 901; E-post: carl.ronnow@stockholm.se)

I maj 2016 gjorde Miljöförvaltningen en tillsyn av Göta Segelsällskaps verksamhet. I samband med det uppmanades föreningen att upprätta en plan för att fasa ut användningen och förekomsten av biocidhaltiga båtbottenfärger inom en treårsperiod. Sedan dess har Miljöförvaltningen anlitat en konsult som har mätt halten av koppar, zink, tenn och bly på de 136 båtar som låg på varvet under april månad. Resultatet av dessa mätningar kommer att ligga till grund för den utfasningsplan som styrelsen för närvarande arbetar med.

Under hösten 2016 sökte och beviljades Göta Segelsällskap ett bidrag om 520 000 kronor hos Länsstyrelsen för genomförande av det lokala vattenvårdsprojektet ”Sanering av Göta Segelsällskaps båtbottnar”. Stödet innebär en unik möjlighet för de enskilda medlemmarna att tillmötesgå Miljöförvaltningens krav till minsta möjliga kostnad, men vi får inte glömma att det är villkorat enligt följande:

Bidraget får endast användas för de ändamål som ansökan avser och projektet ska utföras enligt ansökan.

Bidraget får inte överstiga 50 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Eventuella förändringar i projektet skall anmälas skriftligt och godkännas av Länsstyrelsen innan de genomförs.

Faktiska kostnader samt kostnad för arbetstid (såväl kommunal som inköpt och ideell) ska verifieras.

Av den anledningen är det jätteviktigt att du redan nu sparar alla kvitton på inköp som relaterar till båtbottensaneringen och skriver en tidrapport för alla timmar som du lägger ner eget arbete på densamma. Exakt hur stödet ska användas och fördelas beror i stor utsträckning på hur föreningens medlemmar väljer att genomföra saneringen; det vill säga hur stor andel som väljer att göra jobbet själv och hur stor andel som föredrar att köpa den tjänsten av ett företag.

Klubben kommer att följa stadens krav. Alla klubbens båtar ska vara sanerade våren 2019.

I första hand bör båtar med bottenfärger innehållande tenn åtgärdas. Sedan övriga plastbåtar. Träbåtarna kan vänta då det är oklarheter vad gäller mätmetoder och hur saneringen ska gå till.

Klubben kommer att hjälpa till genom att köpa in slipmaskiner för utlåning till medlemmarna och genom inköp av blästringstjänst.

Ett antal båtar bör saneras hösten 2017, ytterligare ett antal hösten 2018 och resterande våren 2019.

Båtägaren har olika alternativ:

Alt. 1:

Båtägaren slipar bort färgen. Slipmaskin kan lånas av klubben. Slipdamm måste tas omhand med dammsugare kopplad till slipmaskinen. LOVA-bidraget kan ge 1000 kr – 4000 kr i ersättning för eget arbete.

Alt. 2:

Blästringsfirma anlitas av klubben. Tre båtar blästras per dag. Båtägaren plastar in båten och tar hand om avfallet (lägger i container). Båtägaren måste också finnas med när blästringen görs, för att flytta stöttor vid behov.

Detta kostar 6000 kr – 10000 kr beroende på båtstorlek. Med LOVA-bidrag sänks kostnaden för båtägaren med 1000 kr – 4000 kr. Spackling och målning med epoxi måste göras efter blästringen.

Alt. 3:

Blästringsfirma anlitas av klubben. Allt arbete (inplastning, blästring och avfallshantering) görs av blästringsföretaget.

Kostnad 21000 kr – 25000 kr. Med lova-bidrag sänks kostnaden för båtägaren med 1000 kr – 4000 kr. Även här måste båtägaren vara med när blästringen görs. Spackling och målning med epoxi måste göras efter blästringen.

Alla kostnader som angivits är ungefärliga.

Om du vill sanera din båt i första omgången, hösten 2017, meddela Cajsa, Ola eller Torvald snarast.

Cajsa: cajsa.bartusch@gmail.com

Ola: ola.h.jonsson@gmail.com

Torvald: torvald@bito.nu

Styrelsen kommer att finnas i klubblokalen tisdagen den 13/6 18-20 för att svara på eventuella frågor.

Styrelsen GSS

Det här inlägget postades i Miljö. Bokmärk permalänken.