Plan för utfasning av giftiga båtbottenfärger i Göta Segelsällskap 

Plan för utfasning av båtbottenfärger
Göta Segelsällskap, Ralf Morgenstern, miljösamordnare

Bakgrund

Kemikalieinspektionen reglerar användningsvillkoren för båtbottenfärger. Insjöar och Bottniska viken betraktas som extra känsliga vatten och det finns därför inga godkända båtbottenfärger med biocider för båtar med huvudsaklig förtöjningsplats där. I Mälaren får således bara alternativa metoder eller fysikaliskt verkande färger som inte kräver något godkännande användas.
I samband med den tillsyn som Miljöförvaltningen genomförde av Göta Segelsällskaps verksamhet den 29 april 2016 informerades styrelsen om att tillämpningen av gällande miljöregler skulle skärpas och att föreningen som ett led i denna skärpning förväntas sanera alla båtskrov med giftiga färgrester och fasa ut all användning av biocidhaltiga båtbottenfärger inom en treårsperiod. I samband med den påföljande tillsynen, som Miljöförvaltningen gjorde den 14 maj 2018, förlängdes tidsfristen för utfasningen av båtbottenfärger till utgången av 2020. Tidsfristen har sedan förlängts ytterligare avseende LOVA bidrag.

Mätning av biocidhalter

Miljöförvaltningen anlitade under våren 2017 en konsult, Happy Boat AB, för att mäta halten av koppar, zink, tenn och bly (μg /cm2) i båtbottenfärgerna på våra skrov med så kallad XRF, röntgenfluorescensteknik. Miljöförvaltningens gränsvärden för koppar och tenn är nu 1000 och 100 µg/cm2. I de fall medelvärdena för en eller flera metaller ligger över gränsvärdena krävde Miljöförvaltningen att båten saneras innan den 31 december 2020. Föreningen har ca 150 medlemsbåtar och mätningen omfattade 136 av dessa. Resultaten av mätningen visade att 90 procent av medlemsbåtarna var i behov av sanering. Sedan våren 2021 är alla plastbåtar sanerade.
Även 12 träbåtar uppvisade tennhalter, men i de fall båtbottenfärgen är intakt rekommenderar Miljöförvaltningen, tills vidare, att båtägarna avvaktar med saneringen (se vidare under rubriken ”Rekommendationer till träbåtsägare” nedan).

Praktiska implikationer

Då plastbåtarna är sanerade krävs rutiner bara för nytillkomna båtar. Vid tillträde för ny båt så krävs att den är biocidfri. Om medlem med bryggplats införskaffar ny båt som har biocider så måste den saneras innan den kommer till hamnplats. Kommunen tillåter att båt med giftfärg får ligga endast ett fåtal dagar i hamn i Mälaren.
Båtar som har biocidinnehållande båtbottenfärger får inte spolas av i samband med upptagningen. Föreningens funktionärer har dock ingen möjlighet att bedöma vilka båtar som omfattas av förbudet och det är således de enskilda båtägarna som ansvarar för att denna regel efterlevs.
Göta Segelsällskap, i egenskap av verksamhetsutövare, är ansvarigt för att inga otillåtna kemikalier sprids till miljön och att inga otillåtna båtbottenfärger används.

Styrelsen har därför beslutat följande:
• Inga båtar får målas med giftiga båtbottenfärger.
• Båtar som är målade med giftiga båtbottenfärger får inte tvättas.

LOVA‐bidrag

GSS blev beviljade LOVA bidrag från Länsstyrelsen om 4 000 kr per båt. Detta har utnyttjats för 65 plastbåtar. Bidraget redovisades till länsstyrelsen december 2021 och redovisningen godkändes 2022.

Rekommendationer till träbåtsägare

Miljöförvaltningen har fört en dialog om sanering av träbåtar med bland andra Heleneborgs Båtklubb och Stallmästaregårdens Båtsällskap, som landade i slutsatsen att dessa i dagsläget inte kan omfattas av samma krav som plastbåtar. I de fall båten är målad med en järnmönja (och inte blymönja) som skydd mot fukt kan man ovanpå den applicera en hård biocidfri färg, en färg som är godkänd för insjöar/sötvatten. En förutsättning är dock att färgen är intakt och att man inte har många gamla färglager. I dessa fall är rekommendationen att skrapa rent, applicera järnmönja och därefter den hårda biocidfria färgen, alternativt att enbart lägga på den hårda biocidfria färgen som en “spärrfärg” så att underliggande lager inte läcker ut. Dessa är rekommendationerna Miljöförvaltningen har i dagsläget, men de kan komma att ändras framöver. Detta förväntas dock inte ske inom en snar framtid.

Plan för träbåtar

Återstående träbåtar med giftfärg ska saneras så snart vi får ett klart besked från kommunen angående tidsplan. Detta gäller 13 med båtar med koppar över gränsvärdet och 13 med tenn. Vi avser söka LOVA bidrag för detta hösten 2022.

Mätresultat 2017
Inom ramen för projektet har en konsultfirma genomfört mätningar av gifthalten i båtbottenfärgerna på medlemsbåtarna.
Bakgrunden till, och resultatet av, mätningen framgår av följande dokument:
Mätresultatet som pdf (lösenordsskyddad
Rapporten från mätfirman