Kallelse och förlag till dagordning till beslutande höstmöte

Kallelse och förlag till dagordning till beslutande höstmöte
6 november kl. 19.00 i Spinnhuset

Dagordning

1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
4. Är mötet behörigt utlyst?
5. Godkännande av dagordning
6. Stadgeändring (beslut för 2:a gången) se bifogad text §5.
7. Fastställande av ordningsregler.
8. Rapport från styrelsen.
9. Mötet avslutas.

Ändringsförslag (ändringen i paragrafen är markerad med fetstil)

5 § Firmateckning
Sällskapets firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar när
det gäller löpande betalningar, av en eller flera särskilt utsedda personer
i styrelsen.
Försäljning av fast egendom t ex. Jungfruholmarna kräver förutom den i 8§ omnämnda beslutsordningen att varje beslut tas med 3⁄4 majoritet samt att föreningens firma då tecknas av ordförande, kassör och Jungfruholmsintendent.