Årsmöteshandlingar 2024

 

Kallelse

Välkommen till Göta segelsällskaps årsmöte 12 mars! Alla medlemmar är varmt välkomna till årsmötet som hålls i klubblokalen i Spinnhuset den 12 mars 2024 klockan 19.00. Fika finns från 18.15, så att vi har tid att umgås. Mötet börjar 19.00.

Dagordning vid Göta Segelsällskaps
årsmöte 2024

 1. Årsmötets öppnande samt val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet är kallat på rätt sätt
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 10. Fastställande av verksamhetsplan, budget, arvoden och avgifter för nya verksamhetsåret
 11. Val till styrelse, kommittéer och övriga ledamöter
 12. Val av revisorer och revisorsuppleanter
 13. Val av valberedning
 14. Motioner
  • Från medlem Per Runhammar om verkstaden på Långholmen
 15. Propositioner
  • Stadgeändringar
 16. Övriga frågor
 17. Mötets avslutande

Årsmöteshandlingar
Revisionsberättelse