Miljöarbete

Göta Segelsällskap är angeläget om att dess medlemmar gör vad de kan för att minimera båtlivets negativa konsekvenser för miljön, såväl i vattnet som på land. Båtklubbens förhållningsregler i det avseendet framgår av dess miljöpolicydokument och avfallshanteringsplan:

Miljöregler
Avfallshanteringsplan.

På hemsidan Båtmiljö.se tillhandahåller Svenska Båtunionen, med finansiellt stöd av Havs- och vattenmyndigheten, information om vad båtägare kan göra för att skona miljön samt nya regler och bestämmelser, tips och råd om båtbottenhantering och toatömning samt en lista med alla allmänna sugtömningsstationer i Sverige.
Göta Segelsällskap har som mål att fasa ut all förekomst och användning av båtbottenfärger innan den 31 december 2020. Detta görs inom ramen för projektet ” Sanering av Götas båtbottnar”, som har beviljats 4000 kronor per båt i bidrag för ändamålet. Du kan läsa mer om bakgrunden och hur du går till väga i båtklubbens plan för utfasning av båtbottenfärger:
Plan för utfasning av båtbottenfärger
Inom ramen för projektet har en konsultfirma genomfört mätningar av gifthalten i båtbottenfärgerna på medlemsbåtarna.
Bakgrunden till, och resultatet av, mätningen framgår av följande dokument:
Rapporten från mätfirman
Mätresultatet som pdf (lösenordsskyddad